СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ И ЗАВАРЯВАНЕ - СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ - ИМПУЛСНИ ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Европейски съюзОП Иновации и конкурентоспособност

 

 

Проект: № BG16RFOP002-2.040-0717-C01
„Подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на "Елна" ООД”

Обща цел на проекта е подобряване на производствения капацитет на фирма "Елна" ООД и повишаване на конкурентоспособността й чрез закупуване на специализирана лазерна система с ЦПУ. С внедряването на такава система в производството на фирмата ще се оптимизира производствения процес като се замени ръчното производство на някои детайли и ще се прецизира тяхната изработка. Така ще се подобри качеството на предлаганите продукти. Производственият капацитет ще бъде подобрен чрез автоматизирано производство на различни по вид и габарити метални кутии, медни шини, ламели. Ще се изработват бързо отвори в различни конфигурации както и специфични детайли със сложна форма директно след компютърен дизайн като се намалят производствените разходи.

Кратко описание: С настоящия проект се предвижда подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. Това ще бъде постигнато чрез внедряване в производството на специализирана лазерна система с ЦПУ. С новата инвестиция, подпомогната с настоящия проект фирмата ще подобри своя производствен капацитет. По-точната изработка на детайлите ще доведе до повишено качество на изделията; възможност бърза и качествена изработка на тоководещи шини, специфични магнитопроводи и др., за да разшири производствената си гама. Това от своя страна неминуемо подобрява конкурентоспособността на ЕЛНА. В тази връзка е предвидено изпълнението на дейност за подобряване на производствения капацитет на "Елна" ООД, която ще бъде изпълнена чрез придобиването на следния дълготраен материален актив: Производствено оборудване - специализирана лазерна система с ЦПУ - оборудване е необходимо, за да се подкрепи фирмата в технологично отношение, за да продължи да изпълнява икономическата си дейност в същия код 27.11 "Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори". По такъв начин ще се разшири капацитета на съществуващия стойпански обект.

Потребности и очаквани резултати от реализирането на проекта: В резултат от изпълнението на дейността ще бъдат постигнати и следните ефекти, които имат отношение към постигане целта на процедурата: подобряване на производствения процес чрез неговата автоматизация посредством внедряването в технологичния процес на специализирана лазерна система с ЦПУ, чрез постигане на бързина (съкратени срокове за изпълнение на заявките) и гъвкавост: няма да се разчита на външни доставчици за изработка на детайлите, които дават дълги срокове за изработка и ще може да се изработва голямо разнообразие от размери (съкращаване на разходите по отдаване на външни изпълнители на технологични операции). Ще се намали производствената цена на определени групи детайли, изисквали отдаване на операции на външни фирми.
- повишаване конкурентоспособността на фирмата чрез по-добра качествена изработка на частите, необходими за изделията на фирмата: лайсни, кутии, плочи, шини, капаци, магнитопроводи (специализираната лазерна система с ЦПУ ще позволи висока точност на изработка). Фирмата ще има възможност да изработва качествени магнитопроводи за вече разработен и тестван опитен образец на ново изделие - линеен двигател, който има намерение да пусне в най-скоро време на пазара. Ще може да изработва детайли с много сложна форма, адаптирайки се към конкретните изисквания на клиента както и да реагира бързо при промяна на тези изисквания или да изпълни директно на компютърен дизайн на поръчителя. Ще се подобри пазарната позиция на дружеството. С настоящия проект фирмата ще бъде подкрепена в стремежа си да се специализира в производствена сфера, която й помага да е по-производителна и конкурентоспособна.

Бенефициент: “ЕЛНА” ООД

Обща стойност: 498 000,00 лв., от които 296 310,00 лв. европейско и 52 290,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 03.02.2020 г.
Край: 03.02.2021 г.