СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ И ЗАВАРЯВАНЕ - СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ - ИМПУЛСНИ ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРа

Европейски съюзОП Иновации и конкурентоспособност

 

 

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирана лазерна система с ЦПУ - 1 брой", във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0717-C01 - „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на "ЕЛНА" ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ