СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ И ЗАВАРЯВАНЕ - СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ - ИМПУЛСНИ ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Европейски съюзОП Иновации и конкурентоспособност

 

Проект: № BG16RFOP002-2.001-1116-C01 „Технологично обновление за конкурентно производство на „Елна“ ООД

Бенефициент: „ЕЛНА“ ООД
Обща стойност: 292 000,00 лв., от които 173 740,00 лв. европейско и 30 660,00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 09.02.2016 г. | Край: 09.02.2017 г.

Цели: Основните цели на проекта са увеличаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирма "ЕЛНА" ООД и повишаване на конкурентоспособността й на външните и вътрешните пазари.

Специфичната цел на проекта е да повиши обема на износа от предлаганите продукти и увеличи производителността на "ЕЛНА" ООД, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 1 бр. пет-осен обработващ център.

Резултати: повишена ефективност на производствените разходи, повишен производствен капацитет, който да удовлетворява нарастващите нужди на фирмата, според изисквания на клиентите за произведени бройки продукция за определен период от време, което от своя страна ще резултира в повишен обем на износа и повишени приходи от продажби.

ДМА, предмет на проекта ще има ефект за увеличаване асортимента на предлаганите продукти и услуги, повишена ресурсната ефективност и ефикасност на производствените разходи с 15,14%, повишени приходи от износ с 28,91%, нараснала производителност с 20,82%.