СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ И ЗАВАРЯВАНЕ - СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ - ИМПУЛСНИ ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“: ПРОЕКТ НА ЕЛНА ООД

Европейски съюзОП Иновации и конкурентоспособност

 

 

Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG16RFOP002-2.001 – Подобряване на производствения капацитет в МСП

Договор №:

BG16RFOP002-2.001 – 1116-С01

Бенефициент:

„ЕЛНА“ ООД

Име и фамилия на законен представител или на упълномощено лице, представител на бенефициента:

Георги Сомлев

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Основните цели на настоящия проект за увеличаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирма "ЕЛНА" ООД и повишаване на конкурентоспособността й на външните и вътрешните пазари.
Специфичната цел на проекта е да повиши обема на износа от предлаганите продукти и увеличи производителността на "ЕЛНА" ООД, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 1 бр. пет-осен обработващ център.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:

- Закупена, доставена, внедрена в производството и пусната в експлоатация машина, представляваща ДМА - 1 бр. пет-осен обработващ център;
- Проведена 1 бр. тръжна процедура за доставка на машината;
- Сключен 1 бр. договор с избран изпълнител за доставка на машината;
- Изготвен и поставен информационен стикер - 1 бр. върху закупения ДМА;
- Изготвен и поставен 1 бр. плакат/табела за информация и оказване на произхода на финансирането на видно място на производствените помещения на "ЕЛНА" ООД;
- Спазени принципите за визуализация при изготвената проектна документация;
- Спазени принципите за равнопоставеност и недискриминация при извършване на дейността;
- Елиминирано отдаването на външни изпълнители на технологични операции;
- Намалено технологично време за производството на един детайл с 32%;
- Стартирали нови технологични операции в производствения процес;
- Намалена средната възраст на технологичното оборудване с 27%;
- Оптимизирани производствени разходи -15,14% за периода от първите три години след приключване на проекта, в сравнение с базовата 2014 г.;
- Намалена производствена цена на определени групи детайли, изисквали отдаване на операции на външни фирми;
- Увеличена производителност на производствения процес с 20,82% през първия тригодишен период след приключването на проекта, спрямо 2014 г.;
- Постигнат рационализиран и по-високо ефективен производствен процес - чрез елиминираните външни операции, съкратеното време за производство на един детайл;
- Подобрени пазарни позиции на дружеството;
- спазени принципите за визуализация при изготвената проектна документация;
- спазени принципите за равнопоставеност и недискриминация при извършване на дейността;
- увеличен асортимент от предлаганите продукти фирмата;
- задържан персонал и новоназначен персонал;
- повишена производителност на производствения процес - 20,82%;
- увеличени приходи от продажби от износ за първия тригодишен период след изпълнението на проекта спрямо 2014 г.- 28,91%;
- постигнато оптимално оразмеряване на заготовките;
- намален брак на изходните материали - 22%;
- намален отпаден материал - 28%
- подобрена ресурсната ефективност и ефикасност на производствания процес;
- намалено енергийно потребление за произведен единица детайл;
- намалени емисии СО2 в атмосферата;
- намаляване на риска от трудова злополука с над 90%;
- повишена ефективност и ефикасност на изходните материали, които се влагат в генераторите и индукторите;
- подобрена ефективност на производствените разходи - 15,14% за първите три години след изпълнение на проекта спрямо 2014 г.
- минимални количества шум, прах и твърди отпадъци.